Reprezentujemy grupę Właścicieli 350 apartamentów
Doświadczenie zdobywane
Od dekady
Nazywam się Magda Marcukiewicz i mam wielką przyjemność zarządzać istniejącą od 2013 roku marką Wonder Home, która dziś zmienia się dla Ciebie w lokalną markę Good Time. Good Time działa na terenie Szklarskiej Poręby i jest kontynuacją profesjonalnej obsługi nieruchomości przeznaczonych do wynajmu turystycznego w Karpaczu, Świeradowie i okolicach.
350
Ilość apartamentów, które znajdują się pod moją pieczą.
Jeśli więc myślisz o zarabianiu na wynajmie, nie zwlekaj i już dziś ustal termin rozmowy, podczas której odpowiem na wszystkie pytania. +48 504 060 914
Jeśli więc myślisz o zarabianiu na wynajmie, nie zwlekaj i już dziś ustal termin rozmowy, podczas której  odpowiem na wszystkie pytania. +48 504 060 914
Edyta Borowska
Manager biura
Jeśli  myślisz o zarabianiu na wynajmie, nie zwlekaj i już dziś ustal termin rozmowy +48 786 634 198 lub prześlij wiadomość. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.
Jeśli więc myślisz o zarabianiu na wynajmie, nie zwlekaj i już dziś ustal termin rozmowy, podczas której  odpowiem na wszystkie pytania. +48 504 060 914

  Jeśli więc myślisz o zarabianiu na wynajmie, nie zwlekaj i już dziś ustal termin rozmowy, podczas której  odpowiem na wszystkie pytania. +48 504 060 914
  Pomoc 
  Mądry Właściciel pyta zanim podejmie działanie
  Wynajem może być łatwy lub trudny. Wybór zależy od Ciebie. Przekonało się o tym sporo osób, które na skutek błędnych interpretacji lub nieprawidłowych decyzji poniosły wymierną stratę finansową. Zastanawiasz się, gdzie tu można popełnić błąd? Ok, to informacje właśnie dla Ciebie. Obiecaj jedno, jeśli z moich wybranych zagadnień choć kilka będzie dla Ciebie nowością, szczerze uznaj, że moja pomoc jest Ci potrzebna. Zaczynamy!
  Podatki
  Słyszałeś o obowiązkach podatkowych?
  Obowiązki w zakresie podatku od nieruchomości dotyczące lokali związanych z turystycznym najmem krótkoterminowym znajdują swoje uregulowanie w przepisach ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 z późn.zm.). Właściciel apartamentu związanego z turystycznym najmem krótkoterminowym, deklaruje go dla celów podatku od nieruchomości z zastosowaniem stawki właściwej dla działalności gospodarczej. Zadeklarowanie nieruchomości w takim charakterze jest niezależne od faktu, czy właściciel sam prowadzi tego rodzaju działalność gospodarczą, czy też wynajmuje ją podmiotowi zajmującemu się taką działalnością.
  Jeżeli dotarłeś do tego etapu, to gratuluje, ale to dopiero początek
  Na początek notka prawna. Tak, to na pewno Cię znudzi, ale zaczynam od tego, żebyś przekonał się, o ilu rzeczach powinieneś wiedzieć. Czy wiesz zatem, że:
  1. Działalność w zakresie usług noclegowych została uregulowana w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884., tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 2211.

  2. Minimalne wymagania co do wyposażenia poszczególnych obiektów oraz zakresu świadczonych usług zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie Dz. U. 2006, Nr 22, poz. 169 z późn. zmianami.

  3. Prezydenci lub burmistrzowie miast prowadzą ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, tzw. niekategoryzowanych, niebędących obiektami hotelarskimi, innych niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi (campingi), domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe lub schroniska oraz pól biwakowych na ich terenie (art. 38 ust. 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 2211).

  4. Przed rozpoczęciem świadczenia usług, zgodnie z art. 39 ustawy, przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić obiekt noclegowy do ewidencji, zaś zgłoszenie do ewidencji dokonywane jest dopiero na jego wniosek.

  5. Zgłoszony obiekt zgodnie z obowiązującymi przepisami (§ 4 Rozporządzenia) musi spełniać wymagania budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe.

  6. Od 8 marca 2020 r. obowiązują przepisy ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086, 1106).

  7. W dniu 31 marca 2020 r. została opublikowana ustawa dotycząca zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz sytuacji kryzysowych z nimi związanych, a także niektórych innych ustaw (źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568).. W związku z powyższym, w ustawie o usługach hotelarskich, do art. 35 został wprowadzony ust. 4, w brzmieniu: „4. Domniemywa się, że w obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie bez uprzedniego zgłoszenia do właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38, nie są spełnione wymagania sanitarne, o których mowa w ust. 1 pkt 2”.

  8. Do wniosku o wpis do ewidencji należy zatem załączyć opinię właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie w obiekcie wymagań sanitarnych określoną w § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia.

  9. Z chwilą zawarcia umowy z Apartamentami Good Time Właściciel obiektu zwolniony jest z powyższych, a także szeregu innych obowiązków formalnych, a ich wypełnienie spoczywa na Apartamentach Good Time.
  Pokaż więcej
  Zwiń
  Kontakt
  Masz dość?
  Skontaktuj się ze mną:
  +48 786 634 198
  TERAZ OPOWIEM O MARCE
  Apartamentów Good Time
  Apartamenty Good Time powstały jako odpowiedź na potrzebę rynku Szklarskiej Poręby i okolic. Good Time jest kwintesencją wszystkiego co najlepsze w dziesięcioletniej działalności Wonder Home. Jesteśmy jednym zespołem i stosujemy te same wysokie standardy. Wybierając Apartamenty Good Time do zarządzania Właściciel osiąga szereg korzyści. Przede wszystkim w ogóle nie musi martwić się o swój lokal, a jedyne jego zajęcie to wystawianie co miesiąc rachunków i przyjmowanie wynagrodzenia z tytułu wynajmu.
  JUŻ WIESZ DLACZEGO WARTO
  Z Good Time?
  Po pierwsze dlatego, że dobrze zarabiamy dla naszych partnerów – mówienie o najbardziej zaawansowanych technologicznie systemach, niewiele znaczy z pozycji Właściciela lokalu. Dlatego powiemy, że korzystając z najnowocześniejszych systemów jesteśmy o krok przed konkurencją. Nasze apartamenty sprzedają się jako pierwsze, w najwyższych możliwych cenach, na możliwie długie terminy. Specjalizuje się w tym dział Revenue Management. Zarządza restrykcjami, cenami, optymalizuje ofertę i dynamicznie zarządza sprzedażą. Po drugie, dobrze dbamy o lokale. Nasze służby serwisowe nieustannie sprawdzają standard i jakość wyposażenia. Sygnalizują potrzebę remontu lub modernizacji, a także zapewniają bieżące lub cykliczne naprawy. Dzięki temu Twój lokal nie straci swojej świetności.
  Zyski z wynajmu
  Chcesz wiedzieć jak obliczyć potencjalne zarobki?
  Każdy Właściciel rozpoczynając wynajem krótkoterminowy chce w pierwszej kolejności dowiedzieć się, ile zarobi na wynajmie.  Na wysokość uzyskiwanych zysków wpływa kilka ważnych czynników:
  ilość miejsc noclegowych
  lokalizacja obiektu
  standard i atrakcyjność
  udogodnienia
  ilość wynajętych noclegów
  wysokość ceny za nocleg
  Aby oszacować potencjalne zarobki, mnożymy średnią roczną ilość noclegów x średnia z roku cena za nocleg w obiekcie. 
  A pomyślałeś już o potrzebie ubezpieczenia obiektu...
  Rozpoczynając świadczenie usługi hotelarskiej (noclegowej) w apartamencie należy liczyć się ze spowodowaniem przez klientów drobnych lub większych zniszczeń i uszkodzeń. W celu uniknięcia nieoczekiwanych kosztów usuwania szkody zalecamy ubezpieczenie nieruchomości.

  W Good Time gwarantujemy pełną odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych w toku świadczenia usługi na rzecz Właścicieli, w postaci zniszczeń lub uszkodzeń wyrządzonych zarówno przez pracowników, zleceniobiorców jak i podwykonawców, za których działania odpowiadamy jak za swoje własne.

  W razie wystąpienia szkody w apartamencie ubezpieczonym przez Właściciela od zalecanych ryzyk, nasz Dział Prawny zastępuje Właściciela w procesie likwidacji szkody, biorąc na siebie ciężar postępowania. Dochodzenie roszczeń na drodze polubownej jest w całości finansowane przez nas.

  zalecane pakiety
  Zalecany pakiet ubezpieczeń obejmuje
  Ochronę od szkód majątkowych
  wyrządzonych przez klientów w postaci zniszczenia lub uszkodzenia mienia
  Ochronę od odpowiedzialności cywilnej
  za szkody wyrządzone na zdrowiu lub mieniu klientów z przyczyny leżącej po stronie obiektu
  Ochrona od odpowiedzialności cywilnej
  za szkody wyrządzone przez właściciela w częściach wspólnych nieruchomości lub obiektach należących do osób trzecich w postaci zalania i innych
  Inne firmy
  Ograniczają Właścicieli
  Pamiętaj, że w każdej chwili możesz się ze mną skontaktować: +48 786 634 198
  Pamiętaj, że w każdej chwili możesz się ze mną skontaktować: +48 504 060 914
  Konkurencyjne firmy ograniczają ilość dni, w których Właściciele mogą przebywać we własnym apartamencie. Apartamenty Good Time jako pierwsze zerwały z tym stylem działania. U nas Właściciel ma święte prawo do pobytu. Właściciele mają nieograniczone prawo własności. Sami decydują o dostępności swojego lokalu dla klientów. Kiedy chcą przebywać w swoim obiekcie, zajmują termin w udostępnionej im aplikacji. Nie mają ograniczeń w sezonach wysokich i wakacyjnych. Po prostu – są Właścicielami zawsze i nie tracą swoich uprawnień.
  Trochę o naszej pracy
  Organizacja w Good Time
  1
  Założenie firmy
  na rynku usług hotelarskich działamy skutecznie od 2013 roku pod marką Wonder Home, a obecnie także pod brandem Good Time.
  2
  Recepcje
  posiadamy stałe recepcje w Karpaczu i Szklarskiej Porębie. Dwie kolejne rozpoczną działalność w najbliższej przyszłości.
  3
  Usługa 12/7
  aby pozyskać i obsłużyć rezerwacje w zarządzanych przez nas apartamentach pracujemy przez 12 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu
  4
  Mobilność
  wykorzystujemy 7 samochodów serwisowych w celu szybkiego dotarcia do klientów i zapewnienia im pomocy przy wszelkich występujących utrudnieniach.
  5
  Regulowanie płatności
  Właściciele otrzymują przelewy środków pieniężnych w zaledwie kilka dni po zamknięciu miesiąca obrachunkowego.
  6
  Transparentność
  Właściciel ma stały, nieograniczony dostęp do panelu rezerwacyjnego w zakresie obłożenia swojego apartamentu. Może na bieżąco śledzić poziom obłożenia jak i uzyskiwanych przychodów.
  7
  Raporty
  Właściciel może w dowolnym czasie jednym kliknięciem wygenerować raport pobytów zrealizowanych lub przyszłych, za dowolnie wybrany okres rozliczeniowy. Raporty generowane są z dedykowanego Właścicielom systemu rozliczeniowego.
  8
  Rachunki
  Właściciel otrzymuje pełne rozliczenie pobytów w zaledwie kilka dni po zamknięciu miesiąca obrachunkowego. Właściciel może samodzielnie wystawić rachunek nie czekając na przesłanie mu rozliczenia pobytów, poprzez dostęp do dedykowanego systemu rozliczeniowego.
  Good Time
  Współpraca
  Mówią, że diabeł tkwi w szczegółach.
  Nie tyle liczy się dobrze zrobiona strona internetowa, lecz bardziej treści na niej zawarte, wszechstronność, wielkość zespołu pracowniczego, stałe punkty do obsługi klienta, czas pracy recepcji, systemy rezerwacyjne. Liczy się cała infrastruktura firmy, bo to ona świadczy o zaangażowaniu, poziomie inwestycji, osiągnięć i rozmachu działania.
  MYŚLAŁEŚ JUŻ, JAK WAŻNY JEST
  Standard Twojego lokalu?
  Miejscowości turystyczne takie jak np. Szklarska Poręba każdego roku wzbogacają się o tysiące nowych miejsc noclegowych. Apartamentowce zabudowują każdy skrawek ziemi, stawiane są nawet na wąskich działkach, byleby tylko wykorzystać każdy centymetr ziemi. Z tego powodu, trudno jest zapewnić sprzedaż obiektu, który jest nudny, tradycyjny czy pospolity. W pierwszej kolejności turyści wybierają lokale z charakterem, urządzone w sposób, który przyciąga uwagę. Klimatyczny i nietuzinkowy wystrój zapewni Właścicielowi dużo większe obłożenie w jego lokalu.
  JAKIE BŁĘDY MOŻESZ POPEŁNIĆ WYPOSAŻAJĄC SWÓJ LOKAL?
  Jest jeden zasadniczy
  Jeśli się pomylisz, będziesz wymieniać sofy co kwartał
  Wygodne hotelowe łóżka o charakterze przemysłowym, dobrej jakości ręczniki, pościel, wytrzymałe meble i komplety wypoczynkowe to dziś już standard w profesjonalnych obiektach hotelarskich. W Apartamentach Good Time w ciągu jednego miesiąca obsługujemy ponad 1 250 rezerwacji. Potrafimy na jednym oddechu wskazać każdy sprzęt i każdy element wyposażenia, który przysporzy szereg problemów Właścicielowi lokalu. Dlatego warto oprzeć się na naszym doświadczeniu i wiedzy aby uniknąć szybkiego zużycia lokalu i częstych, zbytecznych inwestycji.
  podstawowe wyposażenie
  Kupiłeś już pościel i ręczniki?
  Nie rób tego sam
  Bierzemy na siebie obowiązki związane z zakupem odpowiedniej jakości i ilości pościeli oraz ręczników, które spełniają standardy związane z nieustannym praniem i maglowaniem
  Właściciel akceptuje przedstawiony mu kosztorys i dokonuje płatności. Nie musi poświęcać czasu na samodzielne wyszukiwanie wyposażenia tekstylnego, zapewniając sobie jednocześnie dobre i sprawdzone produkty
  PREZYDENCKI, KRAINA JUTRA, CUD MALINA?
  Tak, nazwa obiektu ma znaczenie
  Dla wygody turystów każdy apartament otrzymuje indywidualną, unikatową nazwę, która pomaga w komunikacji z recepcją i sprawniejszym identyfikowaniem zarezerwowanego obiektu. Pomaga też w zapamiętaniu ulubionego lokalu i ewentualnym ponawianiu rezerwacji.
  Nazwa może przyciągać turystów i „wpadać w ucho ” lub od razu stawiać lokal w niekorzystnym świetle, poprzez niesympatyczne skojarzenia. Nazwa, która nie przyciąga uwagi, jest nudna i pospolita działa na niekorzyść apartamentu.
  Zarządzanie ceną i restrykcjami to nic trudnego?
  Możesz słono zapłacić za swój drobny błąd
  Każdy Właściciel potrafi wystawić swój apartament do wynajmu na takim czy innym portalu. Profesjonalne zarządzanie obiektem pozwoli uzyskać maksymalnie dużo dni obłożenia, za maksymalnie wysoką możliwą do uzyskania kwotę, przy jednoczesnym niwelowaniu kosztów. Prowadzimy dział Revenue Management, który specjalizuje się w zarządzaniu cenami i zakładaniu restrykcji. Restrykcje polegają na narzuceniu określonego reżimu turystom, poprzez ustawienie w systemie sprzedażowym koniecznej ilości dni do rezerwacji. 

  Zapominając o odpowiednich restrykcjach turyści będą mogli np. wynająć apartament na jedną noc z 31 grudnia do 1 stycznia, uniemożliwiając Właścicielowi osiągnięcie zysku z wynajmu na 5 nocy. Optymalizacja cen powoduje z kolei, że nie trzymamy cen ani za niskich ani za wysokich, tylko stale dostosowujemy je do aktualnego popytu na lokale w danej miejscowości. Dobra pogoda, impreza, wydarzenie kulturalne lub sportowe powodują błyskawiczny napływ turystów, a lokale wyprzedają się w ułamku sekundy. Personel Revenue Management czuwa nad tym, aby cenę optymalizować na korzyść Właściciela lokalu. 
  Pamiętaj , jak ważna jest...
  Modernizacja i konserwacja
  Lokale przeznaczone do wynajmu są jak narzędzia służące zarobkowaniu. Im większa liczba rezerwacji tym większe zużycie lokalu.
  Na bieżąco dbamy o apartamenty, oferując także prace remontowo-modernizacyjne, które sprawiają, że lokal pozostaje w świetnym stanie mimo upływu czasu.
  rozwijaj się z Good Time
  Więcej apartamentów
  A jeśli kiedyś zechcesz dokupić drugi lokal albo spieniężyć aktualny? Także w tym pomożemy.
  Mamy na koncie udział w ponad stu transakcjach kupna i sprzedaży lokali. Z łatwością znajdujemy obiekty na zamówienie Właścicieli. Jako oficjalny partner w sprzedaży nieruchomości prowadziliśmy sprzedaż u boku największych deweloperów. Sprawdź, w czym możemy Ci pomóc.
  Kontakt
  Oferujemy profesjonalną, kompleksową usługę zarządzania zarówno rezerwacjami jak i lokalem Właściciela
  Co robimy
  Nasza obsługa
  1
  Właściciel lokalu zyskuje własną, profesjonalną i indywidualną podstronę internetową na apartamentygoodtime.eu, w której zamieszczamy prezentację lokalu
  2
  W razie posiadania kilku obiektów noclegowych przez Właściciela otrzymuje on odrębną, indywidualną podstronę dla każdego obiektu oddzielnie
  3
  Każdy lokal ma na odrębnej podstronie internetowej dedykowany, profesjonalny kalendarz do rezerwacji online, w którym turyści mogą sprawdzać ceny, wyszukiwać wolne terminy, ale też bezpośrednio robić rezerwacje online i płacić za pobyt
  4
  Właściciel otrzymuje dostęp do kalendarza rezerwacji każdego powierzonego nam obiektu i może, po zalogowaniu, wprowadzaćsamodzielnie rezerwacje dla siebie, rodziny lub przyjaciół
  Sprawdź
  Co wynika z moich informacji...
  oferujemy profesjonalną, kompleksową usługę zarządzania zarówno rezerwacjami jak i lokalem Właściciela
  Właściciel lokalu zyskuje własną, profesjonalną i indywidualną podstronę internetową na apartamentygoodtime.eu, w której zamieszczamy prezentację lokalu
  w razie posiadania kilku obiektów noclegowych przez Właściciela otrzymuje on odrębną, indywidualną podstronę dla każdego obiektu oddzielnie
  każdy lokal ma na odrębnej podstronie internetowej dedykowany, profesjonalny kalendarz do rezerwacji online, w którym turyści mogą sprawdzać ceny, wyszukiwać wolne terminy, ale też bezpośrednio robić rezerwacje online i płacić za pobyt
  Właściciel otrzymuje dostęp do kalendarza rezerwacji każdego powierzonego nam obiektu i może, po zalogowaniu, wprowadzać samodzielnie rezerwacje dla siebie, rodziny lub przyjaciół
  Dodatkowo...
  Zobacz co robimy dla Ciebie
  Zastępujemy Właściciela w procesie rezerwacji na każdym możliwym etapie. Promujemy stronę i obiekt, zakładamy rezerwację, inkasujemy w imieniu Właściciela należne mu honorarium za usługę hotelarską, udostępniamy lokal turystom, wydajemy i odbieramy klucze do lokalu, sprzątamy, zapewniamy świeże ręczniki i pościele do każdego pobytu, a w końcu rozliczamy pobyty zrealizowane w lokalu i przekazujemy Właścicielom zgromadzone dla nich środki.
  W dowolnym momencie właściciel może obserwować wysokość uzyskiwanych dochodów, a także generować i drukować raporty o wartości i ilości sprzedanych usług noclegowych.
  Po upływie miesiąca rozrachunkowego Właściciel samodzielnie sprawdza wartość rezerwacji w jego obiektach, wystawia fakturę lub rachunek i otrzymuje pieniądze zainkasowane w jego imieniu od turystów w ciągu zaledwie 7 dnI.
  Good Time
  Współpraca
  Dowiedz się więcej telefonicznie:
  +48 786 634 198
  Zarabianie na wynajmie
  Jak zatem rozpocząć przygodę z zarabianiem na wynajmie?
  +48 504 060 914
  Po pierwsze, kup apartament. Pamiętaj! Nie każda nieruchomość gwarantuje uzyskanie przewidywanych zysków. Specjalizujemy się w wyborze apartamentów, które z dużym powodzeniem prosperują na rynku usług hotelarskich. Powierz nam to zadanie a znajdziemy dla Ciebie lokal o biznesowym potencjale.
  Po drugie, wyposaż apartament z zachowaniem standardów hotelarskich. Pamiętaj! Mamy dużą wiedzę i doświadczenie w kwestii doboru wyposażenia o przemysłowym charakterze. Aktywnie uczestniczyliśmy w wyposażeniu przeszło 200 lokali. Skorzystaj z naszej usługi a będziesz mógł cieszyć się z niezmiennej jakości Twojego apartamentu.
  Po trzecie, podpisz umowę z Apartamentami Good Time i powierz nam świadczenie usługi, z której będziesz mógł czerpać wysokie zyski bez zbędnego zaangażowania.
  undocrosscross-circle